به قرعه کشی یک دستگاه آیفون ایکس بیمه پاسارگاد خوش آمدید


ثانیه دیگر به قرعه کشی بزرگ یک دستگاه آیفون ایکس وارد خواهید شد


{"animation":"ticks","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#18359b","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#e3be32","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#36b0e3","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#75bf44","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#66c5af","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}