7 روز هـفـتــه24 ســـاعــتــه با40 خــدمــــت بـــیــمــــه ای درکنارشماهستیم . 72440را بخاطر بسپارید

بدینوسیله به استحضار میرساند شرکت بیمه پاسارگاد در راستای کارآفرینی، گسترش شبکه فروش و اعطای نمایندگی آیین نامه 54 بیمه مرکزی ،درنظر دارددر شهریورماه در شهرهای مشهد و تبریزکلاس آموزشی رایگان برگزارنماید. کلاس مشهد درتاریخ24 شهریور و کلاس تبریز در تاریخ 25 و 26 شهریور برگزار می گردد.