7 روز هـفـتــه24 ســـاعــتــه با40 خــدمــــت بـــیــمــــه ای درکنارشماهستیم . 72440را بخاطر بسپارید

بدینوسیله به استحضار میرساند شرکت بیمه پاسارگاد در راستای کارآفرینی، گسترش شبکه فروش و اعطای نمایندگی آیین نامه 54 بیمه مرکزی ،درنظر دارددر فصل پاییز در شهرهای تهران واصفهان و تبریز و مشهد و ساوه و کرمانشاه کلاس آموزشی رایگان برگزارنماید. قابل توجه ساکنین استان اصفهان و حومه اصفهان.....تاریخ و زمان برگزاری کلاس های اصفهان.....روز چهارشنبه مورخ 97/08/30 ساعت9 الی 15............اولویت پذیرش با کسانی است که زودتر نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند.......آخرین مهلت ثبت نام ساعت 18 مورخ 97/08/29 می باشد.