7 روز هـفـتــه24 ســـاعــتــه با40 خــدمــــت بـــیــمــــه ای درکنارشماهستیم . 72440را بخاطر بسپارید

بدینوسیله به استحضار میرساند شرکت بیمه پاسارگاد در راستای کارآفرینی، گسترش شبکه فروش و اعطای نمایندگی آیین نامه 54 بیمه مرکزی ،درنظر دارددر فصل پاییز در شهرهای تهران واصفهان و تبریز و مشهد و ساوه و کرمانشاه کلاس آموزشی رایگان برگزارنماید.